വാഹന പരിശോധനയും കേന്ദ്ര സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ – ഇ ചെല്ലാൻ

ചെക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചലാൻ ആയി. ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ ആയപ്പോൾ അത് “E-Challan” Continue reading വാഹന പരിശോധനയും കേന്ദ്ര സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ – ഇ ചെല്ലാൻ

ലീഫ് കൾച്ചർ – ഇലകൾ മരങ്ങളാകുമ്പോൾ.

ഒരു ഇലയെ നട്ടു വെച്ചാൽ അത് ചെടിയായി വളരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ എല്ലാവരും കളിയാക്കും.. Continue reading ലീഫ് കൾച്ചർ – ഇലകൾ മരങ്ങളാകുമ്പോൾ.

ഭൂമി പോക്കുവരവ് (Land Mutation) ചില പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ഭൂമി പോക്കുവരവ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശനം?

Continue reading ഭൂമി പോക്കുവരവ് (Land Mutation) ചില പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും